Статут Асоціації велосипедистів Києва

 

 

«ЗАРЕЄСТРОВАНО»
Головним управлінням Юстиції
у м. Києві

«26» грудня 2011 р.

Свідоцтво № 0242-2011ГО
в.о. начальника управління Юстиції у м. Києві
С.І. Семерега

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними Зборами
Громадської організації
«Асоціація велосипедистів Києва»

Протокол №1 від 20.12.2011

Голова зборів І.С. Бондаренко

 

Статут

громадської організації
«Асоціація велосипедистів Києва»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Громадська організація «Асоціація велосипедистів Києва» (далі — АСОЦІАЦІЯ) – місцева громадська організація, яка створена на основі єдності інтересів членів АСОЦІАЦІЇ для досягнення мети і виконання завдань, передбачених цим Статутом.

1.2 АСОЦІАЦІЯ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», законодавством України і цим Статутом.

1.3 АСОЦІАЦІЯ є місцевою громадською організацією та провадить свою діяльність на території м. Києва.

1.4 АСОЦІАЦІЯ створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності, гласності, виборності та підзвітності керівних органів, публічності в роботі.

1.5 АСОЦІАЦІЯ набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації.

1.6 З моменту державної реєстрації АСОЦІАЦІЯ має виключне право на використання своєї назви.

1.7 АСОЦІАЦІЯ має бланки, печатки та штампи зі своїм найменуванням та символікою, зразки яких затверджуються Радою АСОЦІАЦІЇ.

1.8 АСОЦІАЦІЯ є неприбутковою, некомерційною організацією і здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку.

1.9 АСОЦІАЦІЯ створюється на невизначений строк.

1.10 АСОЦІАЦІЯ несе відповідальність за своїми зобов’язаннями лише належним їй майном. Члени АСОЦІАЦІЇ не несуть відповідальності за зобов’язаннями АСОЦІАЦІЇ

1.11 Юридична адреса АСОЦІАЦІЇ – м. Київ, вул. ххххххххххх.

1.12 Повна назва АСОЦІАЦІЇ – “Асоціація велосипедистів Києва”, скорочена назва – “АВК”.


2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

2.1 Метою діяльності АСОЦІАЦІЇ є задоволення та захист законних соціальних, творчих, економічних, наукових, культурних інтересів своїх членів шляхом сприяння розв’язанню транспортних та екологічних проблем міста Києва через створення умов для використання велосипедів у якості міського транспорту.

2.2. Основними завданнями АСОЦІАЦІЇ є:

2.2.1 сприяння розвитку велосипедного транспорту та відповідної інфраструктури для нього;

2.2.2 поширення велосипедної культури;

2.2.3 розширення участі громадськості у формуванні екологічної, містобудівної та транспортної політики;

2.2.4 пропаганда здорового способу життя;

2.2.5 скорочення негативного впливу автомобільного транспорту на міське середовище;

2.2.6 координація зусиль різних велосипедних спільнот м. Києва та України у справі популяризації велосипедного транспорту та захисту  членів АСОЦІАЦІЇ;

2.2.7 встановлення та зміцнення зв’язків з українськими та міжнародними організаціями подібної направленості.


3. ПРАВА АСОЦІАЦІЇ

3.1 Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань АСОЦІАЦІЯ у встановленому законодавством порядку має право:

3.1.1 здійснювати будь-яку не заборонену законом діяльність, яка необхідна для виконання статутних завдань АСОЦІАЦІЇ;

3.1.2 виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;

3.1.3 представляти і захищати свої законні інтереси, законні інтереси своїх членів у державних органах та громадських організаціях, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування;

3.1.4 ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, організації, надавати допомогу в їх створенні;

3.1.5 брати участь у політичній діяльності;

3.1.6 об’єднуватись та вступати у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі, з іноземними партнерами;

3.1.7 проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо), брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних, та інші освітні та наукові заходи, пов’язані зі статутною діяльністю АСОЦІАЦІЇ;

3.1.8 брати участь в організації і реалізації спільних програм і проектів з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами;

3.1.9 отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів, доходів від проведення спеціальних заходів, самостійно вирішувати питання про їх використання;

3.1.10 здійснювати розробку проектів рішень, проводити громадську експертизу та незалежну оцінку нормативних актів, проектів та інших документів, а також результатів їх впровадження;

3.1.11 брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

3.1.12 для виконання статутних завдань і цілей здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.;

3.1.13 одержувати у власність або у користування на умовах оренди або тимчасового безкоштовного використання будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань АСОЦІАЦІЇ;

3.1.14 відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.1.15 одержувати від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, відповідно до законодавства, інформацію, необхідну для виконання своїх статутних завдань;

3.1.16 вносити пропозиції до органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань статутної діяльності АСОЦІАЦІЇ;

3.1.17 здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

3.1.18 засновувати засоби масової інформації;

3.1.19 збирати, зберігати, аналітично обробляти та поширювати інформацію, пропагувати свої ідеї, мету та завдання, популяризувати свою назву та символіку;

3.1.20 співпрацювати з іноземними та міжнародними організаціями, підтримувати професійні зв‘язки, здійснювати обмін досвідом та інформацією, обмін делегаціями, укладати відповідні угоди;

3.1.21 створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми, здійснювати інші форми діяльності, що не суперечать законодавству України;

3.1.22 користуватись іншими правами, передбаченими законодавством України.

3.2 АСОЦІАЦІЯ не несе відповідальності за зобов’язаннями її членів.


4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ

4.1 Керівними органами АСОЦІАЦІЇ є Загальні збори членів АСОЦІАЦІЇ (далі  — Загальні збори), Рада АСОЦІАЦІЇ, Голова АСОЦІАЦІЇ. Контролюючим органом в АСОЦІАЦІЇ є Ревізійна комісія.

4.2 Посади Голови, членів Ради АСОЦІАЦІЇ та членів Ревізійної комісії є виборними. Ці особи обираються Загальними зборами на 1 (один) рік з правом подальшого багаторазового переобрання. Особи, які обіймають ці посади, не можуть бути усунені з них або виключені з АСОЦІАЦІЇ до закінчення строку їх повноважень інакше, ніж за їхньою письмовою заявою або за рішенням Загальних Зборів.

4.3 Усі обрані до керівних та контролюючих органів АСОЦІАЦІЇ особи (Голова, члени Ради, члени Ревізійної комісії) виконують свої обов’язки навіть по закінченню строку їх повноважень до обрання нового керівництва АСОЦІАЦІЇ.

4.4 Загальні збори та Рада АСОЦІАЦІЇ можуть своїм рішенням створювати інші органи АСОЦІАЦІЇ, доручати їм виконання певних керівних функцій та наділяти їх необхідними повноваженнями.

4.5 Загальні збори

4.5.1 Вищим органом АСОЦІАЦІЇ є Загальні збори її членів, які скликаються Головою АСОЦІАЦІЇ не рідше одного разу на рік. Позачергові збори скликаються на вимогу Голови АСОЦІАЦІЇ, Ради АСОЦІАЦІЇ, Ревізійної комісії або 10% членів АСОЦІАЦІЇ не пізніше 30 діб з моменту подання такої вимоги.

4.5.2 На засіданнях Загальних зборів обираються Голова Загальних зборів і секретар Загальних зборів. Головує на засіданнях Загальних зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головою зборів.

4.5.3 Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою зборів і секретарем Загальних зборів.

4.5.4 Рішення АСОЦІАЦІЇ може прийматися шляхом скликання Загальних зборів або шляхом опитування.

4.5.5 Усі члени АСОЦІАЦІЇ мають право брати участь у Загальних зборах. Загальні збори вважаються такими, що відбулись, якщо на них присутні більше половини членів АСОЦІАЦІЇ. Рішення зборів приймаються більшістю голосів присутніх на зборах членів (окрім внесення змін до статуту та рішення про припинення діяльності АСОЦІАЦІЇ). Рішення про внесення змін до статуту, відчуження майна АСОЦІАЦІЇ на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків від його загальної вартості, та про припинення діяльності АСОЦІАЦІЇ приймається не менш як ¾ голосів від загальної кількості присутніх на Загальних зборах членів АСОЦІАЦІЇ.

4.5.6 У разі, якщо збори не відбулися через відсутність кворуму рішення по всіх питаннях порядку денного (який формується Радою АСОЦІАЦІЇ) може прийматися шляхом письмового опитування членів АСОЦІАЦІЇ, крім обрання Голови, членів Ради АСОЦІАЦІЇ та ревізора. Рішення шляхом опитування приймаються більшістю голосів членів (окрім внесення змін до статуту та рішення про припинення діяльності АСОЦІАЦІЇ). Рішення про внесення змін до статуту, відчуження майна АСОЦІАЦІЇ на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків від його загальної вартості, та про припинення діяльності АСОЦІАЦІЇ приймається не менш як ¾ голосів від загальної кількості членів АСОЦІАЦІЇ.

4.5.7 Регламент письмового опитування, а також процедура виборів затверджується Радою АСОЦІАЦІЇ.

4.5.8 Час, місце та порядок денний Загальних Зборів повідомляються членам АСОЦІАЦІЇ не пізніше ніж за 15 діб до дня проведення Зборів шляхом офіційного оприлюднення. Інформація щодо часу та місця проведення загальних зборів дублюється електронною поштою. Рада АСОЦІАЦІЇ розробляє проект порядку денного Загальних зборів з урахуванням пропозицій членів АСОЦІАЦІЇ.

4.5.9 До компетенції Загальних зборів належить вирішення будь-яких питань статутної діяльності АСОЦІАЦІЇ. Загальні збори можуть делегувати Раді АСОЦІАЦІЇ свої права та повноваження з вирішення всіх питань, крім питань, що належать до їх виключної компетенції.

4.5.10 До виключної компетенції Загальних зборів належить:

4.5.10.1 затвердження змін та доповнень до Статуту АСОЦІАЦІЇ;

4.5.10.2 реалізація права власності на майно та кошти АСОЦІАЦІЇ шляхом надання загального доручення Голові АСОЦІАЦІЇ на здійснення розпорядження майном. Якщо інше не вирішено Загальними зборами, вважається, що Рада АСОЦІАЦІЇ має право розпоряджатися майном АСОЦІАЦІЇ. Загальні збори можуть делегувати Голові АСОЦІАЦІЇ повноваження по господарському управлінню коштами та майном АСОЦІАЦІЇ;

4.5.10.3 визначення основних напрямків статутної діяльності та розвитку АСОЦІАЦІЇ;

4.5.10.4 обрання і відкликання Голови АСОЦІАЦІЇ;

4.5.10.5 визначення кількісного складу Ради, обрання та відкликання персонального складу Ради;

4.5.10.6 обрання та відкликання членів Ревізійної комісії;

4.5.10.7 заслуховування та затвердження звітів Голови та Ради, заслуховування та затвердження висновків і звітів Ревізійної комісії;

4.5.10.8 затвердження річних фінансового та організаційного планів АСОЦІАЦІЇ;

4.5.10.9 визначення розміру і термінів сплати членських внесків;

4.5.10.10 прийняття рішення про членство в інших громадських об’єднаннях;

4.5.10.11 прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію АСОЦІАЦІЇ;

4.5.10.12 прийняття рішення щодо створення або закриття підприємств, установ чи організацій зі статусом юридичної особи;

4.5.10.13 відчуження майна АСОЦІАЦІЇ на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків від його загальної вартості.

4.5.11 Для виконання конкретних статутних завдань Загальні збори можуть надавати персональні доручення членам АСОЦІАЦІЇ, визначати їхні додаткові повноваження і обов’язки, що не суперечать положенням Статуту.

4.5.12 Рішення Загальних зборів набувають чинності з моменту прийняття, якщо інше не визначено Загальними Зборами або законодавством України.

4.6 Рада Асоціації

4.6.1 Постійно діючим керівним органом АСОЦІАЦІЇ в період між Загальними зборами є Рада АСОЦІАЦІЇ (далі – Рада), яку очолює Голова АСОЦІАЦІЇ. Рада АСОЦІАЦІЇ підзвітна Загальним зборам і організовує виконання їх рішень. Кількісний склад Ради визначається Загальними зборами в чисельності не менше ніж три особи.

4.6.2 Рада збирається не рідше, ніж 1 (один) раз на три місяці. На письмову вимогу будь-якого члена Ради Голова Асоціації скликає позачергове засідання Ради протягом 10 днів.

4.6.3 Члени Ради АСОЦІАЦІЇ мають право достроково скласти повноваження за власним бажанням.

4.6.4 Засідання Ради є правомочним за умови присутності не менше половини її членів. Рішення Ради приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів. Кожен член Ради має один голос. За рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови.

4.6.5 Засідання Ради очолює Голова АСОЦІАЦІЇ. У разі відсутності Голови за його дорученням на засіданнях Ради обов‘язки головуючого виконує один з інших членів Ради.

4.6.6 Рада на своєму першому засіданні за пропозицією Голови АСОЦІАЦІЇ обирає зі свого складу заступника Голови, який виконує його функції в разі його відсутності.

4.6.7 Рада АСОЦІАЦІЇ у межах своєї компетенції:

4.6.7.1 здійснює поточне колегіальне керівництво АСОЦІАЦІЄЮ; забезпечує організацію та виконання рішень Загальних зборів;

4.6.7.2 затверджує зразки печаток, штампів, емблем, бланків, символіки АСОЦІАЦІЇ;

4.6.7.3 розробляє план підготовки та виконання заходів, проектів, програм АСОЦІАЦІЇ;

4.6.7.4 готує річні фінансові та організаційні плани АСОЦІАЦІЇ та річний звіт;

4.6.7.5 затверджує процедурні та інші внутрішні документи АСОЦІАЦІЇ

4.6.7.6 встановлює механізм сплати членських внесків, здійснює контроль за їх своєчасною сплатою;

4.6.7.7 скликає Загальні збори та готує проект порядку денного, готує і оприлюднює проекти рішень та інші матеріали з питань порядку денного;

4.6.7.8 приймає рішення про вступ нових членів до АСОЦІАЦІЇ та припинення членства в АСОЦІАЦІЇ;

4.6.7.9 приймає рішення про створення та ліквідацію структурних підрозділів АСОЦІАЦІЇ, затверджує структуру та штатний розклад АСОЦІАЦІЇ, посадові обов’язки працівників і умови оплати їхньої праці;

4.6.7.10 в межах, визначених Загальними зборами, здійснює господарське управління  коштами та майном АСОЦІАЦІЇ, затверджує кошторис доходів і витрат АСОЦІАЦІЇ, призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів. ;

4.6.7.11 сприяє залученню коштів, веде пошук фінансових ресурсів для забезпечення діяльності АСОЦІАЦІЇ;

4.6.7.12 приймає рішення та укладає домовленості щодо співпраці з іншими організаціями, установами та підприємствами в рамках виконання статутних завдань АСОЦІАЦІЇ;

4.6.7.13 розглядає та приймає рішення з інших питань, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно зі Статутом.

4.7 Голова Асоціації

4.7.1 Голова АСОЦІАЦІЇ є її вищою посадовою особою.

4.7.2 Голова АСОЦІАЦІЇ у межах своєї компетенції:

4.7.2.1 без доручення діє від імені АСОЦІАЦІЇ;

4.7.2.2 здійснює загальне керівництво та забезпечення виконання статутних завдань АСОЦІАЦІЇ;

4.7.2.3 представляє АСОЦІАЦІЮ у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами;

4.7.2.4 видає доручення та довіреності на право вчинення дій та представництва від імені АСОЦІАЦІЇ, відкриває рахунки в установах банків, підписує документи від імені АСОЦІАЦІЇ, укладає від імені АСОЦІАЦІЇ угоди, контракти;

4.7.2.5 видає накази, розпорядження, затверджує інструкції та інші внутрішні документи АСОЦІАЦІЇ;

4.7.2.6 здійснює господарське управління майном та коштами АСОЦІАЦІЇ в межах, визначених Загальними зборами;

4.7.2.7 організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності АСОЦІАЦІЇ;

4.7.2.8 виконує доручення Загальних зборів;

4.7.2.9 за рішенням Ради має право передавати частину своїх прав та обов’язків членам та посадовим особам АСОЦІАЦІЇ;

4.7.2.10 має право у випадку категоричної незгоди із рішенням Ради АСОЦІАЦІЇ відмовитись від його виконання й скасувати його із обов’язковим одночасним скликанням позачергових Загальних зборів та ініціюванням голосування щодо довіри йому як Голові АСОЦІАЦІЇ.

4.7.3 Голова АСОЦІАЦІЇ одночасно очолює її Раду та головує на її засіданнях.

4.7.4 Голова може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів до закінчення строку, на який він обирався, або скласти повноваження за власним бажанням.

4.7.5 У випадку дострокової відставки Голови АСОЦІАЦІЇ або стійкої (більше двох місяців) нездатності виконувати ним свої обов’язки, виконуючим обов’язки Голови до наступних позачергових Загальних Зборів АСОЦІАЦІЇ є перший заступник Голови, затверджений рішенням Ради.

4.8 Ревізійна комісія

4.8.1 Ревізійна комісія є контролюючим органом АСОЦІАЦІЇ та здійснює фінансовий контроль за діяльністю АСОЦІАЦІЇ.

4.8.2 Члени Ревізійної комісії не можуть бути одночасно членами Ради або обіймати штатні посади в АСОЦІАЦІЇ.

4.8.3 Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам АСОЦІАЦІЇ та подає їм на затвердження результати проведених перевірок.

4.8.4 Ревізійна комісія від імені Загальних зборів щонайменше раз на рік перевіряє фінансову у діяльність АСОЦІАЦІЇ, діяльність Ради АСОЦІАЦІЇ та її Голови, а також інших органів АСОЦІАЦІЇ та доповідає Загальним зборам про підсумки такої перевірки.

4.8.5 Ревізійна комісія у межах своєї компетенції має право вимагати та отримувати від посадових осіб АСОЦІАЦІЇ, її членів та працівників надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень про фінансову діяльність АСОЦІАЦІЇ, в тому числі, про залучення і використання коштів і майна.

4.8.6 Ревізійна комісія має право вимагати скликання Ради та позачергових Загальних зборів, якщо виникла суттєва загроза інтересам АСОЦІАЦІЇ або інтересам її членів, а також у разі виявлення порушень норм цього Статуту або зловживання з боку посадових осіб АСОЦІАЦІЇ.


5. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

5.1 АСОЦІАЦІЯ має лише фіксоване індивідуальне членство.

5.2 Членом АСОЦІАЦІЇ має право бути особа, яка досягла 14-річного віку, визнає мету, завдання та Статут АСОЦІАЦІЇ, сприяє їх реалізації та виконанню, бере участь в діяльності АСОЦІАЦІЇ та сплачує членські внески.

5.3 Прийом у члени АСОЦІАЦІЇ здійснюється Радою АСОЦІАЦІЇ на підставі письмової заяви претендента.

5.4 Члени АСОЦІАЦІЇ мають право:

5.4.1 брати безпосередню участь у діяльності АСОЦІАЦІЇ відповідно до своїх фахових і громадських інтересів;

5.4.2 брати участь у роботі Загальних зборів;

5.4.3 обирати і, по досягненні 18 років, бути обраними до керівних органів АСОЦІАЦІЇ;

5.4.4 звертатись до керівних органів АСОЦІАЦІЇ із запитами і пропозиціями щодо статутної діяльності;

5.4.5 звертатися до АСОЦІАЦІЇ щодо представництва своїх інтересів і захисту прав відповідно до статутних мети і завдань АСОЦІАЦІЇ;

5.4.6 отримувати інформацію про діяльність АСОЦІАЦІЇ;

5.4.7 бути присутніми на засіданнях Ради АСОЦІАЦІЇ;

5.4.8 вийти з членів АСОЦІАЦІЇ на підставі власної письмової заяви.

5.5 Члени АСОЦІАЦІЇ  зобов’язані:

5.5.1 дотримуватись її Статуту та поділяти цілі та цінності АСОЦІАЦІЇ;

5.5.2 сплачувати членські внески в обсязі і в терміни, визначені Загальними Зборами;

5.5.3 виконувати рішення керівних органів АСОЦІАЦІЇ, які не суперечать Статуту та законодавству України;

5.5.4 сприяти досягненню завдань АСОЦІАЦІЇ.

5.6 Членство в АСОЦІАЦІЇ припиняється за письмовою заявою члена АСОЦІАЦІЇ, а також у випадку його смерті, порушення вимог цього Статуту, за несплату членських внесків або за неучасть у двох підряд Загальних зборах. Рішення про припинення членства приймається Радою АСОЦІАЦІЇ.


6. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

6.1 У власності АСОЦІАЦІЇ можуть бути кошти та інше майно, що є необхідним для виконання статутної діяльності.

6.2 АСОЦІАЦІЯ самостійно й незалежно реалізує права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

6.3 Майно АСОЦІАЦІЇ формується за рахунок:

6.3.1 передачі коштів та іншого майна, майнових прав засновниками, членами або державою;

6.3.2 вступних та членських внесків членів АСОЦІАЦІЇ;

6.3.3 безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв громадян, підприємств, установ, організацій, в тому числі, внесків від спонсорів;

6.3.4 міжнародної технічної допомоги, грантів українських, зарубіжних підприємств, установ та організацій та фізичних осіб;

6.3.5 майна, придбаного за рахунок власних коштів АСОЦІАЦІЇ;

6.3.6 майна та коштів, набутих внаслідок господарської та іншої комерційної діяльності створених АСОЦІАЦІЄЮ установ, організацій, заснованих підприємств;

6.3.7 інших джерел, не заборонених законом.

6.4 Кошти та інше майно АСОЦІАЦІЇ, в тому числі у випадку її  ліквідації, не можуть перерозподілятись між її членами і використовуються для виконання статутних завдань, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються у дохід держави.

6.5 АСОЦІАЦІЯ, засновані нею підприємства, створені установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну, фінансову та іншу звітність, зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та сплачувати до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених законодавством.

6.6 АСОЦІАЦІЯ подає звіти та іншу інформацію про свою діяльність відповідно до законодавства; оприлюднює звіти про джерела залучення коштів і майна та про напрями їх використання, відповідно до законодавства, не рідше одного разу на рік.

6.7 АСОЦІАЦІЯ звітує перед пожертвувачами про використання коштів і майна, одержаних від них, за цільовим призначенням, а також на користь окремих набувачів благодійної допомоги. АСОЦІАЦІЯ звітує перед пожертвувачами про використання коштів і майна, одержаних від них без вказівки на цільове призначення, на їхній письмовий запит.


7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЇЇ ЛІКВІДАЦІЄЮ

7.1 Припинення діяльності АСОЦІАЦІЇ здійснюється шляхом її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) або реорганізації.

7.2 Питання, пов’язані з реорганізацією АСОЦІАЦІЇ, вирішуються Загальними зборами, якщо за це проголосувало не менш ніж 3/4 присутніх на Загальних зборах членів АСОЦІАЦІЇ. При реорганізації АСОЦІАЦІЇ відбувається перехід прав та обов’язків АСОЦІАЦІЇ до її правонаступників.

7.3 АСОЦІАЦІЯ може бути ліквідована за рішенням, прийнятим Загальними зборами більшістю у 3/4 голосів від присутніх на Зборах або за рішенням суду. Ліквідація АСОЦІАЦІЇ здійснюється ліквідаційною комісією, що призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

7.4 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно АСОЦІАЦІЇ, розраховується з державою та кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження до органу, що її призначив.

7.5 Майно та кошти АСОЦІАЦІЇ, що залишились після припинення її діяльності, не можуть розподілятись між її членами, а використовуються для виконання статутних цілей або передаються подібним неприбутковим організаціям, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.

7.6 АСОЦІАЦІЯ не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.


8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1 Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Загальними зборами.

8.2 Зміни та доповнення до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж 3/4 членів АСОЦІАЦІЇ, присутніх на засіданні Загальних зборів.

8.3 Зміни та доповнення до Статуту оформляються у письмовій формі та підлягають обов’язковій реєстрації.

 

 

ПОДІЛИТИСЯ